กรณีผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่(ต่างจังหวัด)เข้าพื้นที่จังหวัดเลย ต้องเข้ารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง
ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘