นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 27,105 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ตำบลก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็ง เน้นเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ประชาคมอาเซียน ”ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานการพาณิชย์
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
-แผนงานบริหารทั่วไป
เปลี่ยนภาษา