นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 27,169 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประสิทธิ์ บุตรปัสสา

  ประธานสภา อบต.น้ำสวย

 • นายเกรียงศักดิ์ ฝั้นสิม

  รองประธานสภา อบต.น้ำสวย

 • นางนันทา เมืองก้อน

  เลขานุการสภา อบต.น้ำสวยสมาชิกสภา

 • น.ส.แก้วใจ สุธงษา

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • นายนนท์ชัย คำยิ่ง

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • นายทรงฤทธิ์ บุญมีวิเศษ

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • นายบุญล้ำ ปาคำ

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • นายจอนสัน แก้วดวงดี

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • นายสุริยา กองสี

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • นายลำพู บุษบา

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • นายอำนวย ทองสุขนอง

  ส.อบต.หมู่ที่ 9

 • นางวัลยา เกษเกสร

  ส.อบต.หมู่ที่ 10

 • นายสำรวย นิลจันทร์

  ส.อบต.หมู่ที่ 10

 • นายนิจน์ แสงขาว

  ส.อบต.หมู่ที่ 11

 • น.ส.พรทิพย์ สีเขียว

  ส.อบต.หมู่ที่ 11

 • นายบรรจง กำวัน

  ส.อบต.หมู่ที่ 12

 • นายสุดใจ แสงสว่าง

  ส.อบต.หมู่ที่ 12

 • นายสว่าง สูนมาตย์

  ส.อบต.หมู่ที่ 13

 • นางประดิษฐ จันทะนัน

  ส.อบต.หมู่ที่ 13เปลี่ยนภาษา