นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 27,076 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางนันทา เมืองก้อน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยสำนักปลัด

 • จ่าเอกวิชิต คำบุรี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางนิตยา วิเศษดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางรุ่งนภา วงษ์ละคร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • จ่าสิบโทจิรวัฒน์ วัฒนะ

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวธัญธณัฐ สว่างวิรัฐเจริญ

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายโธนิต บุตรท้าว

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาววรรณธิดา หวังดี

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางไพเราะ อาจจุลฬา

  ครู

 • นางวิลาวัลย์ รำเพยพล

  ครู

 • นางชลธิชา ศรีพอ

  ครู

 • นางวงค์เดือน วันทองสุข

  ครู

 • นางสาวสุมาลี ครุทธกะ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าที่รัอยตรีหญิงพัชรี ดีวิเศษ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายวันชัย แก้วดวงดี

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายโกเมนทร์ ศรีบุรินทร์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวชลดา ผิวศิริ

  ผช.บันทึกและคีย์ข้อมูล

 • นางสาวรุ่งอาภรณ์ วันหากิจ

  ผช.นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวนัฐธิฌา เพียคำ

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายณรงค์เดช แดงมี

  พนักงานประจำรถ EMS

 • นายประหยัด ราชศิลป์

  พนักงานประจำรถ EMS

 • นายพุฒ แก้วเสริม

  พนักงานขับรถเก็บขยะ

 • นายสำนัก นุตทะบัติ

  พนักงานประจำรถ EMS

 • นางสาวลลิตา เสนาจันทร์

  ผช.นักวิชาการศึกษา

 • นางจันทร์จิรา เสนานุช

  ผช.นักพัฒนาชุมชน

 • นายอุทิศ บุตรปัสสา

  พนักงานประจำรถ EMS

 • นายหนู จันทร์อ่อน

  คนงานทั่วไป

 • นายกิตติชัย เนตรแสงสี

  พนักงานประจำรถ EMS

 • นางสาวชนิกา สมพาร

  ผช.นักทรัพยากรบุคคล

 • นายลินนา สุนาทร

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางนวลจันทร์ ชาวดอน

  แม่บ้าน

 • นางลำพอง มนตรี

  ทำสวน

 • นางสาวกนกวรรณ เทเสนา

  จ้างเหมา (ผู้ช่วยสาธารณสุข)

กองคลัง

 • นางบุษบา ระนาท

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวอิมอร สารมะโน

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวรินรดี เลพล

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นักวิชาการ/เจ้าพนักงานงานพัสดุ

 • นางสาวปวีอร บุญนามน

  ผช.งานบัญชี

 • นางสาวกมลรัตน์ นวลสวาท

  ผช.งานการเงิน

 • นายวัชระ ตะฮวด

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนลินี มะลิเวิน

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้

 • นางสาวจันทร์ศิรา จันอยู่จริง

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้

 • นางสาสุมาลี แก้วสมบัติ

  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • จ่าสิบเอกพิสิษฐ์ ล้านคำ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • จ่าสิบเอกวันชัย สุดแสวง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอำนาจ กองจริต

  นายช่างโยธา

 • นายกรุงทอง ทานะ

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายธีระพล วรีฤทธิ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายนันทวัฒน์ บุตรปัสสา

  ผช.ช่างไฟฟ้า)

 • นายสหรัฐ ชัชวาลย์

  คนงาน

 • นายนิสสันต์ พันธสุมา

  จ้างเหมา

ตรวจสอบภายใน

กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ


เปลี่ยนภาษา