นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 285 คน

เยี่ยมชม 27,073 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง แชร์  
16 เม.ย. 64การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง แชร์  
16 เม.ย. 64กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แชร์  
16 เม.ย. 64การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน แชร์  
9 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ แชร์  
9 เม.ย. 64นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
9 เม.ย. 64นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2556) แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา