นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 27,132 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตำบลน้ำสวย ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองเลย ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนเฉลิมพระเกียรติสายไร่ทามสงเปือย ห่างอำเภอเมืองเลยเฉลี่ย 38 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจรด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน,ต.ชมเจริญ
ทิศใต้จรด ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย
ทิศตะวันออกจรด ต.ท่าสะอาด,ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง
ทิศตะวันตกจรด ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย,ต.ศรีสองรัก

เนื้อที่ ทั้งตำบล รวม 117 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 73,125 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขาล้อมรอบมีพื้นที่ราบเชิงเขา มีดินที่อุดมสมบูรณ์มีลำห้วยไหลผ่านมีน้ำตลอดทั้งปี คือ ห้วยน้ำลาย มีน้ำซับจากภูเขาหลายแห่งมีถ้ำที่สวยงามมีป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ บ้านเรือน ราษฎรตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบริเวณลำห้วยไหลผ่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวและร้อนจัดในฤดูร้อน


ประชากร

จำนวน 7,434 คน แยกเป็นชาย 3,778 คน หญิง 3,656 คน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือน
ชายหญิง รวม สูงอายุพิการ
1บ้านสูบ 303 524 535 1,059 166 43
4 บ้านสูบ 314 474 495 969 163 53
5บ้านหนองดอกบัว 182 223 235 458 79 13
6 บ้านสะอาด 229 426 414 840 92 72
9 บ้านนาสำราญ 208 307 333 640 131 38
10บ้านศรีชมชื่น 268 450 422 872 117 49
11บ้านลายเหนือ 240 379 353 732 97 27
12บ้านลายเหนือใต้ 107 205 212 417 64 13
13บ้านบุ่งเจริญ 164 264 283 547 62 18
รวม 2,016 3,778 3,656 7,434 971 286

โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านจำนวนหลังคาเรือนและประชากร ดังนี้ (ข้อมูล *สำนักบริหารการทะเบียน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

เปลี่ยนภาษา