นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 27,181 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง

รถโดยสารประจำทางสายเมืองเลย-ปากทาง จำนวน 1 สาย
มีถนนเชื่อมต่อทุกสายมีรถยนต์โดยสาร (สองแถว) วิ่งเป็นประจำทุกวันตลอดปี


โทรศัพท์

โทรศัพท์ส่วนตัว (โทรศัพท์บ้าน) 930 แห่ง
-มือถือครบทุกครัวเรือน


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ไม่มี


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน


การประปา

มีระบบน้ำประปาของหมู่บ้านทุกหมู่

เปลี่ยนภาษา