นายจรูญ พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
064-328-9393

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 27,068 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ตำบลน้ำสวย ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองเลย ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนเฉลิมพระเกียรติสายไร่ทามสงเปือย ห่างอำเภอเมืองเลยเฉลี่ย 38 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 1 แห่ง
วัดพุทธและสำนักสงฆ์ 9 แห่ง
ศาลเจ้า 1 แห่ง

สาธารณสุข
บริการจัดเก็บและกำจัดขยะสาธารณะ 9 หมู่บ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 202 คน
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 9 แห่ง

อาชญากรรม
สถานีตำรวจ (ที่พักสายตรวจ) 1 แห่ง

ประชากรส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สันติ ไม่มีปัญหาอาชญากรรม


ศาสนา
ศาสนาพุทธ 7,369 คน
อิสลาม 4 คน
เปลี่ยนภาษา